ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden BUBBLS

 

Artikel 1 Over ons

Wij zijn BUBBLS. Dat is een handelsnaam van Beauty International Europe B.V. Wij zijn gevestigd aan de Keizersgracht 241 (1016EA) in Amsterdam. Onze website is https://www.bubbls.nl/.

 

Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:

E-mail: hello@bubbls.nl

Facebook.com/bubblsbox

Instagram.com/bubblsbox

 

Via Facebook en Instagram zijn wij rechtstreeks bereikbaar via de chatfunctie.

 

Andere belangrijke gegevens:

KvK-nummer: 69882371

Btw-nummer: NL85805087B01

 

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vind je de definities van deze begrippen.

 

Wanneer wij spreken van wij(of waar toepasselijk ons/onze) dan bedoelen we daarmee de onderneming Bubbls die aan jou producten op afstand aanbiedt. Zie ook artikel 1.

 

Jij(of waar toepasselijk je/jouw) bent de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met je handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

 

Wij sluiten met jou een overeenkomst op afstand. Dat is een overeenkomst tussen ons en jou die wordt gesloten via onze website, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Techniek voor communicatie op afstand is een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat jij en wij gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Onder het herroepingsrechtverstaan wij de mogelijkheid die jij hebt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. De bedenktijdis de termijn waarbinnen jij gebruik kan maken van je herroepingsrecht. Je kunt gebruik maken van je herroepingsrecht door middel van het Modelformulier voor herroeping. Deze is als Bijlage I van deze voorwaarden toegevoegd. 

 

Een duurzame gegevensdrageris elk hulpmiddel, waaronder ook begrepen e-mail, dat jou en ons in staat stelt om informatie die aan jou of ons persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Om verwarring te voorkomen: als we het hebben over dagdan bedoelen we daarmee een kalenderdag.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke overeenkomst op afstand die tot stand komt tussen jou en ons. Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. 

 

Artikel 4 Het aanbod

Wanneer we jou een aanbod doen dan omschrijven wij de producten zo volledig en nauwkeurig mogelijk. Wij vertellen jou ook wat je rechten en plichten zijn, als jij het aanbod accepteert. Zo kun jij een goede beoordeling van het aanbod maken. 

 

Als een aanbod maar een bepaalde tijd geldig is of als er bepaalde voorwaarden aan vast zitten, dan zullen wij dat natuurlijk in het aanbod vermelden. 

 

Als er sprake is van een kennelijke fout of kennelijke vergissing in een aanbod, dan zijn wij niet gebonden aan het aanbod.

 

Artikel 5 De overeenkomst

Op het moment dat jij ons aanbod aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden komt de overeenkomst op afstand tot stand. Wij zullen dit aan jou bevestigen per e-mail. Zolang wij jou geen bevestiging hebben gestuurd (controleer ook je spam-map), mag jij de overeenkomst nog ontbinden.

 

De overeenkomst op afstand kan bestaan uit een eenmalige aankoop, maar ook uit een abonnement voor periodieke levering van producten. Dat kies je zelf via onze website. Zie over abonnementen artikel 6.

 

Let echter wel, wij kunnen, binnen de wettelijke kaders, controleren of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook kunnen we daarbij kijken naar andere feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als wij na deze controle tot de conclusie komen dat we goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, dan hebben wij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van de overeenkomst. Uiteraard zullen wij zo een beslissing motiveren.

 

Wij doen ons best om te zorgen voor een veilige website. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor de verbinding versleuteld is.

 

Artikel 6 Abonnementen

Wanneer jij een abonnement bij ons neemt sluit je een overeenkomst met ons om periodiek producten te ontvangen. Op onze website staat aangegeven hoe vaak je onze producten zult ontvangen en wat de kosten daarvan zijn.

 

Het abonnement wordt na afloop van de initiële 12 maanden stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Na afloop van de initiële 12 maanden heb jij het recht het abonnement op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.

 

Om je abonnement op te zeggen stuur je ons een schriftelijke opzegging, bij voorkeur per e-mail. De maand opzegtermijn wordt gerekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin we jouw opzegging hebben ontvangen. Dus stuur je bijvoorbeeld op 15 januari een opzegging, dan gaat de opzegtermijn van één maand lopen op 1 februari.

 

Bij je opzegging ben je niet verplicht een reden op te geven, maar we waarderen het natuurlijk als je dat wel doet.

 

Artikel 7 Herroepingsrecht

Jij hebt het recht om de overeenkomst binnen de bedenktijd van 14 dagen te herroepen. Je mag aangeven wat de reden daarvoor is, maar dat hoeft niet.

 

De bedenktijd van 14 dagen gaat lopen vanaf het moment dat jij of degene die jij daartoe machtigt het product heeft ontvangen.

 

Wij leveren pakketten gevuld met verschillende producten. Wanneer jij gebruik maakt van je herroepingsrecht, dan stuur je het pakket in zijn geheel terug. Het is niet mogelijk om een gedeelte van de producten te houden.

 

Heb je meerdere pakketten in één bestelling besteld en worden deze in verschillende zendingen geleverd, dan gaat de bedenktijd van 14 dagen lopen op het moment dat jij of degene die jij daartoe machtigt het laatste product heeft ontvangen. Wij hebben overigens het recht om een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd te weigeren. Wij geven dit dan vooraf aan op onze website.

 

Neem je een abonnement bij ons, dan kan je enkel bij de eerste levering gebruik maken van het herroepingsrecht. De bedenktijd in dat geval is eveneens 14 dagen. Het herroepingsrecht geldt niet voor de daarop volgende leveringen.

 

Artikel 8 Producten uitgesloten van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor alle producten die wij leveren. Dit is het geval bij producten die om gezondheidsbescherming en/of hygiëne niet kunnen worden teruggenomen wanneer het zegel van deze producten is verbroken of wanneer deze producten zijn gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan crèmes of cosmetica.

 

Wij leveren pakketten gevuld met verschillende producten. Wanneer het zegel van een product is verbroken of een product is gebruikt, waardoor het niet meer terug kan worden gestuurd, geldt het herroepingsrecht voor het gehele pakket niet meer. Het is niet mogelijk om een gedeelte van het pakket terug te sturen.

 

Artikel 9 Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd heb jij de plicht om zorgvuldig om te gaan met de door ons geleverde producten en hun verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Met andere woorden, je mag het product alleen op zo een manier hanteren en inspecteren als dat je dat in een winkel zou mogen doen.

 

Van sommige producten mag je, conform artikel 8, het zegel niet verbreken of ze in gebruik nemen, in verband met gezondheidsbescherming en/of hygiëne. 

 

Ga je op een manier om met het product die verder gaat dan wat in de vorige paragraaf is beschreven, dan ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product en het pakket waar het onderdeel van uitmaakt.

 

Artikel 10 Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan

Als je gebruikt wenst te maken van je herroepingsrecht dan meld je dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige manier aan ons. Het modelformulier van herroeping vind je op de website en als bijlage bij deze algemene voorwaarden. 

 

Zodra wij jouw bericht met betrekking tot je herroeping hebben ontvangen sturen wij je zo snel mogelijk per e-mail een ontvangstbevestiging.

 

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de dag dat je gemeld hebt dat je wilt herroepen, zend je het product, inclusief de volledige inhoud, aan ons terug. De kosten voor het terugzenden komen voor jouw rekening. Het risico voor de producten tijdens terugzending komt voor jouw rekening. Bewaar het track & trace nummer zorgvuldig totdat wij de ontvangst van de terugzending hebben bevestigd.

 

Je bent verplicht het product terug te sturen met alle geleverde toebehoren. Waar redelijkerwijs mogelijk zend je het product terug in originele staat en verpakking. Het kan zijn dat wij je daar instructies over geven.

 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij jou.

 

Wij vergoeden jouw aankoopbedrag en de eventuele verzendkosten voor toezending van het product naar jou binnen 14 dagen nadat wij het product hebben ontvangen.

 

Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat jij hebt gebruikt, tenzij jij instemt met een andere methode. Als je een cadeaubon als betaalmiddel hebt gebruikt, dan zetten wij het terug te betalen bedrag weer op de cadeaubon terug. Wij brengen geen kosten in rekening voor terugbetaling.

 

Als er leveringskosten in rekening zijn gebracht en jij voor een andere levermethode hebt gekozen dan de goedkoopste levermethode, dan betalen wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug. Je ontvangt in dat geval dus enkel de kosten voor de goedkoopste levermethode terug.

 

Artikel 11 De prijs

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.

 

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

Wij staan ervoor in dat onze producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 13 Levering en uitvoering

Wij leveren jouw bestelling op het adres dat jij aan ons kenbaar maakt bij jouw bestelling. Het is jouw verantwoordelijkheid ons het juiste afleveradres door te geven. Het risico voor het doorgeven van een onjuist adres is voor jouw rekening.

 

Wij zullen jouw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen verzenden, tenzij we schriftelijk anders met jou overeenkomen. 

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering van je bestelling die niet aan ons zijn toe te rekenen. Hierbij kun je denken aan vertragingen bij de postbezorger.

 

Artikel 14 Betaling

Jij bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.

 

Als jij niet op tijd betaalt, dan zullen wij jou hierop wijzen. Je krijgt dan nog eens een termijn van 14 dagen om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Als je dan nog steeds niet hebt betaald, ben je ons na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag totdat je bedrag alsnog voldoet. 

 

Wij kunnen dan bovendien de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00, met een minimum van € 40,00.

 

Artikel 15 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

 

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd nadat je gebreken hebt geconstateerd schriftelijk bij ons in te dienen. Je dient je klacht volledig en duidelijk te omschrijven.

 

Wij beantwoorden klachten binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Mocht een klacht een langere verwerkingstijd nodig hebben, dan geven wij jou binnen 14 dagen na ontvangst een indicatie wanneer je een uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Je moet ons in ieder geval vier weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil.

 

Artikel 16 Geschillen

Op overeenkomsten tussen jou en ons waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De wet bepaalt welke rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:     

BUBBLS

Keizersgracht 241

1016EA Amsterdam

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

 

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

 

herroept/herroepen*

 

-           Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-           [Naam consumenten(en)]

 

-           [Adres consument(en)]

 

-           [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

© 2019 www.bubbls.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel